Werkwijze en Methodes

Werkwijze:

De begeleiding van kinderen is in te delen in verschillende stappen. Wanneer u denkt dat Remedial Teaching voor uw kind een goede oplossing zou zijn, dan kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier op deze web-site, waarna we vervolgens de volgende stappen (kunnen) doorlopen:

Stap 1: Aanmelden:

Via de website neemt u contact met mij op, of u belt mij voor een afspraak. U krijgt dan een intake formulier gemaild, welke u invult. Het is een vrij uitgebreid formulier, maar u hoeft niet alles in te vullen. Zo krijg ik al een beeld van de hulpvraag.

Stap 2: Het intakegesprek
:

De eerste stap in de samenwerking is een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. Bij dit eerste gesprek zijn de ouder/verzorger en het kind aanwezig. Tijdens dit gesprek breng ik uw hulpvraag en verwachtingen in beeld. Vanzelfsprekend krijgen u en uw kind ook de mogelijkheid om vragen aan mij te stellen.

Stap 3: Diagnose

Ik ga met uw kind aan de slag. Vaak zal ik beginnen met een onderzoek, waarin ik op zoek ga naar de hiaten op het desbetreffende vakgebied. Dit zal door middel van een (diagnostisch) gesprek zijn, en gebruik ik verschillende toetsen. Ook zal ik de toets-gegevens van school meenemen, indien beschikbaar.

Stap 4: Het handelingsplan

Ik stel een handelingsplan op n.a.v. de diagnose. In het handelingsplan wordt aangegeven wat de leerdoelen zijn en op welke manier en met behulp van welke methodes en materialen ik uw kind ga begeleiden. Ook zal ik aangeven of het wenselijk is dat er huiswerk door mij wordt meegegeven, en/of het fijn is om thuis op de computer wat extra te oefenen. Dit gaat in overleg met u.
Ook wordt een inschatting gemaakt van de periode waarin Remedial Teaching nodig is. Bij een grote achterstand en grote leerproblemen zal er logischerwijs langer sprake zijn van begeleiding dan bij tijdige aanmelding of bij een klein hiaat. Bij het opstellen van het handelingsplan wordt rekening gehouden met uw wensen, zoals het huiswerk. Aangeraden wordt om de begeleiding af te stemmen met school, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de inhoud van de begeleiding van uw kind. U krijgt het handelingsplan op papier mee, en eventueel kan de school via de mail een exemplaar krijgen. Ook zal ik een samenwerkingsovereenkomst opstellen.

Stap 5: De sessies

Wanneer het handelingsplan door beide partijen is goedgekeurd, zullen de sessies van start gaan. Een sessie bestaat uit 45 minuten contacttijd. We starten met het bespreken van het eventuele huiswerk. Dan is er tijd voor het aanbieden van nieuwe stof en een stuk herhaling. Tenslotte wordt het huiswerk uitgelegd. De kinderen krijgen een glas drinken en een koekje/snoepje. 

Er is gelegenheid om tussentijds te evalueren. U krijgt regelmatig via de mail een update van mij. Er kan altijd een afspraak gemaakt worden om op de praktijk het een en ander te bespreken.

Stap 6: Evaluatie

Wanneer de geplande sessies zijn afgerond worden de ontwikkelingen en eventuele nieuwe leerdoelen in kaart gebracht. In overleg zullen wij met behulp van deze evaluatie besluiten de RT te verlengen of te beëindigen. Bij verlenging wordt het bestaande handelingsplan aangepast met de nieuwe toets-gegevens en de nieuwe leerdoelen.

Methodes:

  • Begrijpend lezen:

Diagnose:

Zuidvallei, Diagnostisch gesprek, taakanalyse

Methodes:

De Zuidvallei, Leesbalans, BLIKSEM-aanpak Bazalt.

  • Spelling:

Diagnose:

PI-dictee

DST DyslexieScreeningsTest

DTLAS

Methodes:

PI-spello, Spellingsprint, Zelfstandig spellen, diverse werkboeken

  • Technisch lezen:

Diagnose:

AVI en DMT : nieuwste versie voor zorgaanbieders (2018)

DTLAS,

diagnostisch gesprek,

DST DyslexieScreeningsTest

Methodes:

Leesbalans, De Zuidvallei, RALFI-lezen, Connect-lezen, PRAVOO

  • Rekenen:

Diagnose:

ZAREKI-NL dyscalculiescreening

KRO (klein rekenonderzoek)

TTR (tempotoets rekenen)

Rekensprint diagnostisch gesprek

Maatwerk diagnostisch gesprek

Methodes:

Maatwerk, Rekensprint Basis en 1F,  Met sprongen vooruit, werkboeken van Kinheim etc.

  • Leesvoorwaarden (groep 2-3)

Diagnose: DTLAS en observaties

Methode: ‘Wat zeg je?’ en ‘Auditieve training curriculum schoolrijpheid’

  • Rekenvoorwaarden (groep 2-3)

Diagnose: Diagnostisch gesprek a.d.h.v. einddoelen groep 2

Methode: Maatwerk, materialen van oa Rekenhuis

_______________________________________________________

Dit zijn de algemene methodes. Elk kind is anders, dus ik ben altijd op zoek naar passende leerstof voor ieder individu. Verder heb ik veel materialen waarover ik kan beschikken, omdat ik van mening ben dat materialen beter ondersteunen dan enkel papieren werkbladen. Denk aan bijvoorbeeld MAB-materiaal, rekenmaterialen, leesboeken op alle niveau’s, breukenlaboratorium en reken- en taalspellen.